فراخوان نشست خبرنگاری تحقیقی

منتشر شده در Feb 20, 2019 در خبرنگاری تحقیقی

تحقیقاتی که برای پذیرش در این نشست فرستاده می شود، می تواند زیرمجموعه ای از یکی از این موضوعات باشد: داده نگاری، چالش های خبرنگاری تحقیقی، شیوه های موفق خبرنگاری تحقیقی، و شیوه های تطابق خبرنگاری تحقیقی با فن آوری های نوین.

اگر خلاصه مقاله ارسالی پذیرفته شود، امکان شرکت خبرنگار در این نشست فراهم خواهد شد.

خلاصه ی مقاله ی تحقیقی باید حداکثر پانزده صفحه باشد و به زبان انگلیسی نوشته شده باشد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت هشتم آوریل است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.