فراخوان مرکز پولیتزر برای ارائه طرح برای فرصت مطالعاتی

منتشر شده در Nov 14, 2022 در موضوعات تخصصی

دانشجویان خبرنگاری می توانند برای فرصت‌های خبرنگاری طرح هایی با محور نابرابری بهداشت جهانی و دانش اقلیمی ارائه کنند. 

Pulitzer Center یا مرکز پولیتزر برای فرصت های خبرنگاری دانش اقلیمی و نابرابری بهداشت جهانی متقاضی می پذیرد. برگزیدگان از فرصت این مرکز برای پرورش توانایی ها و مهارت های خود بهره خواهند برد و در کارگاه هایی نیز برای بهبود توانایی های خبرنگاری شان شرکت خواهند کرد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت اول دسامبر است.