فراخوان فرصت خبرنگاری از سوی دیدبان حقوق بشر

منتشر شده در Aug 20, 2019 در موضوعات تخصصی

این فرصت از سوی دیدبان حقوق بشر برگزار می شود. 

مدت فرصت خبرنگاری حقوق بشر یک ساله است، همراه با پرداخت حقوق و مزایا خواهد بود، در واشنگتن یا نیویورک برگزار می شود، و تسلط به زبان انگلیسی شرط اقدام برای آن است. تسلط به زبان دیگری علاوه بر انگلیسی نیز مزیت محسوب خواهد شد. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت یازدهم اکتبر است.