فراخوان شرکت در رقابت طراحی خبر

منتشر شده در Feb 14, 2023 در موضوعات تخصصی

نهادها و نشریات خبری می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.  

Society for News Design یا SND یا جامعه طراحی خبر برای رقابت خود متقاضی می‌پذیرد. این رقابت بهترین روایتگری، گزارشگری، گرافیک و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را که مرزهای طراحی و فن‌آوری را درمی‌نورند، برمی‌گزیند. 

بخش‌های دیجیتال این رقابت شامل اطلاعات گرافیک، طراحی صفحه، مشخصات صفحات نشریات خبری و موارد دیگر می‌شود. بخش‌های چاپی این رقابت شامل روزنامه‌ای می شود که بهترین طراحی، صفحه بندی، و طراحی سرویس (بخش)‌ خبری را داشته باشد. 

همه شرکت‌کنندگان باید کارهایی را به این رقابت ارائه کنند که بین اول ژانویه ۲۰۲۲ و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ منتشر شده باشد. 

شرکت کنندگان در این رقابت باید هزینه ای برای شرکت داده شدن کارهایشان در رقابت بپردازند. 

اولين مهلت فرستادن آثار برای این رقابت ۲۱ فوریه و آخرین مهلت برای ارسال جارها ۶ مارس است.