دعوت از زنان خبرنگار برای شرکت در برنامه انجمن گسترش حقوق زنان

منتشر شده در Apr 27, 2021 در تنوع

انجمن گسترش حقوق زنان در پی آن است که پانزده زن خبرنگار را که پیرامون شیوه های مقاومت فمینیستی در برابر سرکوب و فشار گزارش تهیه کرده اند، انتخاب کند. 

از زنان خبرنگار کشورهای در حال توسعه دعوت می شود که برای شرکت در این برنامه اقدام کنند. 

Association for Women's Rights in Development انجمن گسترش حقوق زنان این برنامه را برگزار می کند و به منتخبان جایزه ای نقدی می دهد و امکان دسترسی به شش جلسه آموزش خبرنگاری را بین ماه مه امسال و سال آینده برایشان فراهم می کند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، هشتم مه است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.