برگزاری مجمع جهانی رسانه ای بنیاد نایت

منتشر شده در Jan 21, 2021 در خبر‌نگاری دیجیتال

پیشگامان رسانه و فن آوری می توانند در این مجمع رایگان که به طور مجازی از ۲ تا ۴ مارس برگزار می شود، شرکت کنند. هدف از برگزاری این مجمع تقویت دموکراسی، نهادهای مدنی، و رسانه های محلی است. 

این مجمع به بررسی شیوه پاسخگویی نوآوران اخبار محلی و حامیان آنها به همه گیری کرونا خواهد پرداخت و به واکاوی اطلاعات غیردقیق، جعلی، یا غلطی نیز می پردازد که اعتمادی را که دموکراسی برای ادامه حیات به آن نیازمند است، زیر پرسش می برد. 

از موضوعات دیگری که در این نشست مطرح خواهد بود، پرداختن به الگوهای تجاری و الگوهای تعامل با مخاطب است که مورد توجه قرار گرفته اند و از درون، خبرنگاری محلی را تغییر داده و می دهند. 

ثبت نام تا روز برگزاری نشست ادامه خواهد داشت. اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.