برگزاری رقابت فیلم های مستند کوتاه

منتشر شده در Jul 8, 2020 در خبرنگاری چند رسانه ای

One World Media نشستی را ویژه مستندهای کوتاه در ماه های اکتبر و نوامبر امسال به طور مجازی برگزار می کند. 

دوازده فیلمساز برای شرکت در تعدادی کارگاه و دوره آموزشی برای کسب تجربه و مهارت بیشتر انتخاب خواهند شد. 

برای شرکت در این رقابت، که برگزیدگان آن می توانند در دوره آموزشی شرکت کنند، مستندسازان باید طرح مستند خود را که می تواند حداکثر سی دقیقه باشد، برای این رقابت بفرستند. 

تمرکز فیلم ها باید بر موضوعات اجتماعی، سیاسی، یا فرهنگی باشد یا دیدگاه های تازه ای را ارائه کند. 

از شرکت فیملسازان خاورمیانه ای استقبال می شود. 

آخرین فرصت اقدام برای این فرصت، ۲۲ ژوییه است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.