برنامه جهانی آموزش راستی آزمایی در خبرنگاری 

منتشر شده در Nov 11, 2021 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

آخرین مهلت اقدام: ۳ دسامبر ۲۰۲۱

نهادهای راستی آزمایی می توانند در این برنامه شرکت کنند، که نهادها را با امضاکنندگان پیمان جهانی راستی آزمایی ارتباط می دهد و مهارت های آنها را تقویت می کند تا بتوانند راحت تر اطلاعات جعلی یا غلط را در شبکه های اجتماعی تشخیص دهند. شرکت کنندگان موفق و برگزیده وام بلاعوض هم خواهند گرفت. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.