ارائه بورسیه برای شرکت در برنامه مدیریت اجرایی سالزبرگر

منتشر شده در Oct 5, 2022 در تداوم فعالیت رسانه ای

پیشروان خبر که کمتر به آنها پرداخته شده است واجد شرایط اقدام برای دریافت این بورسیه هستند. 

Columbia Journalism School  یا دانشکده خبرنگاری دانشگاه کلمبیا برنامه مدیریت اجرایی سالزبرگر را برای سال ۲۰۲۲ ارائه می کند و برای حمایت مالی از آن، Google News Initiative چهار خبرنگار پیشرو در عرصه خبر را برای شرکت در این برنامه بورسیه می کند. 

این برنامه به شرکت کنندگان آموزش می دهد که در ابداع پیشرو باشند و چالش های راهبردی خبر را در این دوران عدم اطمینان و وقوع تغییرات سریع دنبال کنند. 

شرکت کنندگان در این برنامه پنج ماهه سه هفته را در دانشگاه کلمبیا در نیویورک خواهند گذراند. این دوره از دوم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می شود. 

شرکت کنندگان پس از این در یک جلسه هفتگی مجازی شرکت خواهند کرد و برای هفته پایانی دوره به دانشگاه کلمبیا بازمی گردند و از ۲۲ تا ۲۶ مه را آنجا می گذرانند.

بورسیه شرکت در این دوره هزینه سفر به نیویورک را تامین خواهد کرد. آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۱ اکتبر است.