ارائه امکان انتشار مطالب منتخب شماری خبرنگار مستقل

منتشر شده در Feb 7, 2023 در خبرنگاری آزاد

خبرنگاران از سراسر جهان می‌توانند همکارانشان را برای این فرصت نامزد کنند تا کارهایشان منتشر شود. 

Glide برای پلتفرم تازه خود از میان خبرنگاران مستقل نامزد انتشار مطلب می‌پذیرد. 

مطالب مورد نظر برای انتشار به ویژه از آنها که از محل،  یا از نقاط پرتنش گزارش تهیه‌ می‌کنند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، به ویژه از سوی کسانی که در نقاطی کار می‌کنند که با سانسور یا دشواری انتشار مطلب روبه‌رو هستند یا منابع مالی کافی برای تأمین هزینه انتشار مطالبشان را ندارند. 

به موارد معرفی نامزد خبرنگار به ترتیب دریافت، رسیدگی می‌شود و محدودیت زمانی خاصی برای اقدام برای این فرصت در نظر گرفته نشده است.