۶. چند ابزار که هر خبرنگار داده ای باید سعی کند به کارگیرد

作者Ali TehraniNov 30, 2018 发表在 داده‌نگاری
DDJ video 6

دیتاژورنالیسم بدون ابزارها و نزم‌افزارهایی که انبوه داده‌‌های ما را مرتب می‌کند و آن را به صورت تصویری روایت می‌کند، فقط در حد یک ایده است. آشنایی با این نرم‌افزارها قدم اول برای این است که بدانیم چه انتظاراتی می‌توانیم از آن‌ها داشته باشیم و هر کدام کجا ممکن است به درد ما بخورد.