نیاز مبرم به خبرنگاری محیط زیست به رغم خطرات آن، در گرماگرم تغییرات اقلیمی

por مهرناز صمیمی
Aug 8, 2019 em خبرنگاری تحقیقی
ایران، تالاب انزلی. عکس از ایرنا

از تهیه گزارش پیرامون توله خرس هایی که به ناروا و با سنگ زخمی شدند تا گزارشگری درباره ضرورت گردآوردن زباله ای که پیرامونمان را به آن آلوده می کنیم، شیوه های فراوانی برای آگاهی رسانی نسبت به موضوعات زیست محیطی وجود دارد، محیط زیستی که کمتر از دو دهه برای نجات آن زمان هست.

پوشش خبری و تهیه گزارش از محیط زیست و پیرامون تغییرات اقلیمی یا گرمایش جو زمین اما، در همه قاره های جهان برای خبرنگاران مشکل آفرین بوده است و با خطراتی که گاه از سوی پیرامون و طبیعت، و گاه از سوی صاحبان قدرت همراه بوده است.

کمیته حفاظت از خبرنگاران هم اکنون شانزده مورد مرگ طی دهه اخیر را در دست بررسی دارد و می گوید که شمار خبرنگاران محیط زیست که طی دهه اخیر کشته شده اند، ممکن است به بیست و نه نفر برسد. این کمیته اعلام کرده است که تهدیدهای امنیتی و جانی که خبرنگاران عرصه محیط زیست با آن روبه رو هستند، این حوزه خبرنگاری را در دنیای امروز به پرمخاطره ترین حوزه پس از خبرنگاری جنگ تبدیل کرده است.

طی مطالعه ای که برای طرح خبرنگاری تحقیقی گرین بلاد (خون سبز) که هدف آن یادآوری اثرات سیاستگذاری بر منابع طبیعی است، انجام شده است، ثابت شده که شمار روزافزونی از خبرنگاران عرصه محیط زیست در پی تهدیدهای جانی یا خطراتی که در محیط کار با آنها مواجهند، ناگزیر به رها کردن کارشان یا تغییر عرصه ی پوشش خبری خود شده اند. این موضوع به خودی خود، اثریاسف بار بر منابع طبیعی اندک و در حال زوال زمین دارد. 

بروس شاپیرو، مدیر مرکز خبرنگاری و ترامای دارت، به روزنامه گاردین گفته است: « موضوعات زیست محیطی در عرصه ی خبرنگاری برخی از بدترین و شدیدترین موارد سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهان است.»

جول سایمون، مدیر اجرایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، نیز در این خصوص چنین می گوید:‌‌ «پوشش خبری موضوعات محیط زیست و تهیه ی گزارش برای رسانه های ملی و بین المللی در هر کشوری و هر محیطی، برای خبرنگاران با خطرات و مشکلات و موانع جدی مواجهه است. به عقیده من، این مشکلات به این زودی برطرف نخواهند شد و از این روست که تهیه گزارش تحقیقی و میدانی، و انجام کار گزارشگری محیط زیست به طور کلی، به رغم همه ی مخاطراتش، از اهمیت شایانی برخوردار است.»

نهاد خبرنگاری گرین بلاد (خون سبز) بر عرصه معادن تمرکز کرده است و کار گزارشگری از پوشش خبری و فعالیت خبرنگاران گوناگون در این راستا را در کشورهای   گوناگون آغاز کرده است و نتیجه تحقیقات خود را به مرور منتشر خواهد کرد.

نشست جهانی خطرات جهانی خبرنگاری محیط زیست از دیدگاه اقتصادی، در میان پنج خطر اصلی و عمده ی جهان که خبرنگاران با آنها روبه رو هستند، به این موارد اشاره می کند: شرایط دشوار زیست محیطی و سوانح طبیعی و آب و هوایی، عدم درک و دریافت روشن از خطرات تغییرات اقلیمی، و چالش هایی که در پی این نوع تغییرات، همه موجودات و ساکنان کره زمین، از جمله و به ویژه خبرنگاران حوزه محیط زیست را تهدید می کند. 

عکس از ایرنا