۳. خبرنگاران در ایران از کجا می توانند داده پیدا کنند؟

porعلی تهرانیNov 30, 2018 en داده‌نگاری
DDJ video 3

دیتاژورنالیسم بدون داده مثل نقاشی بدون رنگ است. اما داده (دیتا) را از کجا بیاوریم؟ از پیدا کردن تا مرتب کردن و تصفیه داده، وظیفه دیتاژرونالیست‌ها چیست؟