زبان‌ها

فرصت های روز

فراخوان نشست جهانی راستی آزمایی

از اعضای نهادهای راستی آزمایی، دانشگاه ها، رسانه ها و نهادهای مدنی غیرانتفاعی دعوت می شود تا در این نشست که از ۲۰ تا ۲۲ ژوئن در رم برگزار می شود، شرکت کنند.