زبان‌ها

فرصت های روز

فراخوان فرصت مطالعاتی مرکز ویلسون در واشنگتن

این فرصت مطالعاتی ۹ ماهه در مرکز ویلسون در واشنگتن برگزار می شود و شرکت کنندگان در آن، از میان اساتید و پژوهشگران، خبرنگاران و روزنامه نگاران برگزیده می شوند.