زبان‌ها

موضوع: 

رقابت ویدیویی با موضوع اثرگذاری اجتماعی

رقابت ویدیویی با موضوع اثرگذاری اجتماعی

تاریخ اعلام :28/09/17

مهلت اقدام: 

10/10/17

رقابت ویدیویی برای دریافت Social Impact Media Awards یا جوایز اثرگذاری اجتماعی که از سوی نهادهای حقوق بشری و کمپانی های مستندسازی حمایت مالی می شود، برگزار می شود. فیلم های ارسالی باید حاوی پیامی برای فعالیت اجتماعی باشند یا فیلم های اثرگذاری باشند که به چالش ها و موضوعات گوناگون اجتماعی می پردازند. فیلم هایی که به این رقابت عرضه می شوند، اگر مستند باشند، باید حداکثر ۴۰ دقیقه باشند، اگر فیلم کوتاه باشند، حداکثر ۳۹ دقیقه باشند، و اگر ویدیوی اثرگذار باشند، بین ۲ و ۲۰ دقیقه باشند و بین اکتبر ۲۰۱۷ و سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر شده باشند. 

همه فیلم های غیر انگلیسی باید همراه زیرنویس انگلیسی باشند. 

مهلت ارسال کار برای شرکت در این رقابت ۱۰ اکتبر و آخرین مهلت آن، ۲۶ اکتبر است. هر قدر کارها دیرتر فرستاده شود، مبلغ پرداختی برای شرکت در رقابت بیشتر خواهد شد. هزینه شرکت در این رقابت از ۲۵ دلار آغاز می شود. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.