زبان‌ها

موضوع: 

اعطای وام از سوی بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها

اعطای وام از سوی بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها

تاریخ اعلام :08/02/16

مهلت اقدام: 

09/03/18

زنان خبرنگار از سراسر جهان و از همه ملیت ها می توانند برای دریافت بورسیه هاوارد جی. بافت در بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها اقدام کنند. این بورسیه برای حمایت مالی زنان خبرنگار در انجام فعالیت های حرفه ای و اجرای پروژه های کاری شان در نظر گرفته شده است. 

طرح هایی که می توانند متقاضی دریافت این بورسیه شوند، شامل اینهاست:‌ موضوعات بحرانی بین المللی که کمتر در مورد آنها اطلاع رسانی شده، گزارش های چالش انگیز سنتی، ایجاد امکان کسب تجربه و تقویت حرفه ای، پی گیری فرصت ها و موقعیت های آموزشی و راهبری، و کارآفرینی در زمینه پروژه های خبری یا یادگیری مهارت کارآفرینی.

متقاضیان باید دست کم سه سال تجربه کار حرفه ای خبرنگاری داشته باشند. تیم های خبرنگاری هم می توانند برای دریافت این بورسیه اقدام کنند، به شرط آن که خبرنگار تقاضاکننده، زن باشد و دست کم نیمی از اعضای تیمش هم زن باشند.

آخرین مهلت تقاضا هفتم اوت است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.